Terug

Actievoorwaarden Saampie

Vorige / volgende:
Algemeen

Copyright © 2014 KPN Mooiste Contact Fonds. All rights reserved. The KPN Mooiste Contact Fonds brand and logo are trademarks of Royal KPN NV.

Actievoorwaarden
 1. Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de “#saampie” actie te vinden www.kpnmcf.com/saampie (verder te noemen: “de actie”) van KPN B.V., gevestigd en kantoorhoudende te (2516 CK) Den Haag, Maanplein 55 (verder te noemen: “Het KPN Mooiste Contact Fonds”).
 2. Deze actie heeft als doel om deelnemers op te roepen een foto te uploaden met #saampie op www.kpnmcf.com
 3. Van 23 oktober tot en met 31 december 2014 doneert KPN voor elke unieke geüploade saampie 1,00 euro aan de stichting het KPN Mooiste Contact Fonds. De donatie kan maximaal oplopen tot 25.000 euro. Het gaat hier om unieke #SAAMPIES en een deelnemer kan maar één keer deelnemen. Dus een maximaal van 25.000 #saampie door 25.000 verschillende deelnemers.
 4. Deelnemer heeft een afbeelding/afbeeldingen (hierna ‘het materiaal’) ingestuurd voor de actie “#saampie” van het KPN Mooiste Contact Fonds
 5. Deelnemer verklaart rechthebbende te zijn van het materiaal en staat er voor in dat het materiaal geen inbreuk maakt op enig een ander toekomend recht, waaronder intellectuele eigendomsrechten (zoals auteurs-, merk- en portretrechten) en/of recht op de persoonlijke levenssfeer. Deelnemer verklaart dat van herkenbare personen op het ingestuurde materiaal toestemming is verkregen voor deelname aan de actie.
 6. Deelnemer vrijwaart het KPN Mooiste Contact Fonds en KPN voor elke vorm van aanspraken van derden wegens inbreuk op (o.a. intellectuele eigendoms)rechten en van alle daarmee gemoeide schade en kosten.
 7. Deelnemer draagt de rechten op het materiaal over aan het KPN Mooiste Contact Fonds en KPN, zodat het KPN Mooiste Contact Fonds en KPN het materiaal kunnen gebruiken voor uitingen in uiteenlopende media in relatie tot het fonds gedurende een onbeperkte tijdsperiode. Deelnemer verklaart hierbij in rechte volledig en definitief afstand te doen van aanspraken op enig recht, titel of belang met betrekking tot het materiaal. Alle copyright, intellectueel eigendom of andere eigendomsrechten komen bij het KPN Mooiste Contact Fonds te liggen. Deelnemer doet hierbij tevens afstand van de rechten genoemd in artikel 25 lid 1 onder a, b en c en 45e lid 1 onder a, b en c van de Auteurswet 1912.
 8. Deelnemer gaat ermee akkoord dat hij/zij voor het gebruik van het materiaal door het KPN Mooiste Contact Fonds geen financiële vergoeding ontvangt.
 9. Deelnemer verleent het KPN Mooiste Contact Fonds het onherroepelijk recht (hetgeen kan worden overgedragen aan andere partijen, wanneer Het KPN Mooiste Contact Fonds dit wil) om zonder beperking de foto te gebruiken, aan te passen, op te slaan, publiceren, reproduceren en distribueren op alle denkbare mediakanalen en voor ieder denkbaar doel.
 10. Het KPN Mooiste Contact Fonds en de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden zijn niet aansprakelijk voor eventuele schade van de deelnemer, behoudens grove schuld of opzet.
 11. Deelnemer mag geen aanstotend beeldmateriaal plaatsen als saampie. Het KPN Mooiste Contact Fonds heeft het recht ongevraagd geüploade saampies te verwijderen wanneer deze bijvoorbeeld pornografisch, racistisch, of anderszins aanstootgevend zijn.
Slotbepalingen
 1. Het KPN Mooiste Contact Fonds en KPN hebben het recht om de actievoorwaarden tussentijds te wijzigen. Wijzigingen worden gepubliceerd op www.kpnmcf.com.
 2. Door deelname aan de actie verklaart de deelnemer in te stemmen met deze actievoorwaarden.
Vorige / volgende: